Kaptan Sunucu Kurulumu

Database Hazırlanması

Postgre Kurulumu

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
sudo apt install gnupg2 ca-certificates -y
wget -O- https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | gpg --dearmor > pgsql.gpg
sudo mv pgsql.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/pgsql.gpg
sudo apt update
apt install postgresql -y

Kullanıcı Oluşturma

sudo -u postgres createuser kaptan

Bu örnekte kaptan adında bir kullanıcı oluşturmuş olduk.

Database Oluşturma

sudo -u postgres createdb kaptan

Bu örnekte kaptan adında bir database oluşturmuş olduk.

Kullanıcıya Şifre Verme

sudo -u postgres psql

psql=# alter user <username> with encrypted password '<password>';

Komuttaki username oluşturduğunuz kullanıcı adıdır. Bizim örneğimizde bu kaptan'dır. Komuttaki password oluşturduğumuz kullanıcıya atamak istediğiniz şifredir.

Bu örnekte kaptan adında kullanıcıya şifre ataması gerçekleştirdik.

Kaptan Kurulumu

  • Öncelikle .deb uzantılı paket şu komut ile indirilir:

sudo apt install ./kaptan.deb

Paket isimlendirmenize göre kaptan.deb değişkenlik gösterebilir.

  • Paket indirildikten sonra /usr/share/kaptan/kaptan.conf dosyasının içine girilir:

sudo nano /usr/share/kaptan/kaptan.conf

kaptan.conf dosyamıza kendi yapılandırmalarımıza göre aşağıdaki satırları ekleyelim.

[kaptan]
hostname-check = n
postgresql-server-ip =  192.168.122.16
ad-server-address = 192.168.122.15
key-path=/usr/share/kaptan/
db-path=/usr/share/kaptan/
log-dir=/usr/share/kaptan/log/
client-log-dir = /usr/share/kaptan/clientlogs/
db-type=postgresql

postgresql-server-ip: Kaptan için PostgreSQL database'i kullanılacak makinenin IP adresi yazılır. ad-server-address: AD için kullanacağınız makinenin IP adresi yazılır.

kaptan.conf dosyamız şu şekilde gözükecektir:

Sonrasında Kaptan sunucumuzda şu komut ile PostgreSQL bilgileri eklenir:

kaptan -q postgresql_username

Bizim örneğimizde postgresql_username = kaptan olarak belirlenmişti. (kaptan -q kaptan)

  • Bu komut girildikten sonra şifre istenecektir, db oluşturulurken girilien şifre girilir.

  • Daha sonra servis yeniden başlatılır

systemctl restart kaptan

Lisans İşlemleri

  • Şu komut ile makinenin ID'si kontrol edilir ve ardından HAVELSAN A.Ş.'den veya yetkili bir satıcıdan alınan lisans istenir:

kaptan -i
  • /usr/share/kaptan/licence dosyasının içine girilir ve lisans eklenip kaydedilir:

nano /usr/share/kaptan/licence
  • Son olarak şu komut ile lisans'ın yolu verilerek lisans eklenir:

kaptan -l /usr/share/kaptan/licence
  • Ayrıca Kaptan'ın sağlık durumunu kontrol edebilirsiniz:

Kontrol Noktası

Servisin çıktısınnda aşağıdaki gibi "Error codes db init succes" yazmalı.

kaptan# systemctl status kaptan
 kaptan.service - kaptan service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/kaptan.service; enabled; vendor
preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2021-07-01 15:45:52 +03; 7s ago
Main PID: 890 (kaptan)
Tasks: 3 (limit: 1135)
Memory: 19.1M
CGroup: /system.slice/kaptan.service
└─890 /usr/bin/kaptan
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: NOTICE:
column "ipaddress" of relation
"MACHINE" already exists, skipping
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: NOTICE:
column "tayfaversion" of
relation "MACHINE" already exists, skipping
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: NOTICE:
column "accesstime" of relation
"MACHINE" already exists, skipping
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: NOTICE:
column "domainname" of relation
"MACHINE" already exists, skipping
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: Machine db init success
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: NOTICE:
column "lastlogin" of relation
"USER" already exists, skipping
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: Machine db init success
Jul 01 15:45:54 kaptan kaptan[890]: Updating error codes database
Jul 01 15:45:56 kaptan kaptan[890]: Error codes db init succes

Kontrol Noktası

Kaptan sağlık durumu kontrol edilmeli

sudo kaptan -a

Çıktısında aşağıdaki değerlerin hepsinden geçmiş olması gerekmektedir.

Postgresql connection is ok

Current licence is valid

This server is master

All controls passed successfully

Last updated